alttext

Algemene voorwaarden

1. Omschrijvingen

1.1 De student: de klant (natuurlijk persoon en opdrachtgever) voor wie de bemiddeling is gedaan en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden op het inschrijfformulier. De definitie heeft niets te maken met de officiële status en refereert altijd aan een enkel persoon.

1.2 Stagebedrijf: elk stagebedrijf, waarmee Abroad Internships contact heeft gehad met de intentie een stageplek te realiseren voor studenten binnen het bedrijf.

1.3 Abroad Internships: de consultant en de bemiddelingsorganisatie tussen de student en het bedrijf die informatie en bemiddeling biedt met als doel contracten te realiseren tussen de student en de aanbieder van de stageplaats, waarmee beide partijen, de student en het stagebedrijf, zich akkoord verklaren.

1.4 Derde partijen: andere service-aanbieders wereldwijd die aanvullende of primaire services naast die van Abroad Internships leveren. Hieronder vallen aanbieders van accommodatie, reisbureaus en alle andere bedrijven waarmee de student een overeenkomst aangaat om een stage via Abroad Internships te realiseren.

2. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.abroad-internships.nl

2.2 De algemene voorwaarden zijn op te slaan of te printen door met de rechtermuisknop op de tekst te klikken en te kiezen voor ‘afdrukken’. Hierna kan de tekst worden geprint of worden opgeslagen als PDF.

2.3 De algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen. Stuur een e-mail naar info@abroad-internships.com of naar je consultant om ze in PDF op te vragen.

2.4 Abroad Internships en de persoon die de overeenkomst aangaat (hierna te noemen: “student” of stagiair) gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden en de prijzen op de website (www.abroad-internships.com) ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Onze algemene servicevoorwaarden en de prijslijsten zijn geldig en exclusief.

2.5 Abroad Internships is niet verantwoordelijk voor kosten die een student moet maken aan externe organisaties, al dan niet veroorzaakt door prijsstijgingen. De tarieven van Abroad Internships zijn all-inclusive voor alle services genoemd in het stappenplan. Kortingen op de tarieven worden onder geen omstandigheid gegeven.

2.6 Abroad Internships is niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt worden ter voorbereiding op de stage, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vervoer, visum, verzekeringen en/of accommodatie, onafhankelijk of de stage wel of niet bevestigd is door Abroad Internships.

2.7 Abroad Internships is slechts aansprakelijk voor daadwerkelijk aantoonbare, direct door de student geleden schade, waarbij winstderving, bedrijfsschade, imago schade en letsel schade nadrukkelijk zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid van Abroad Internships is voorts beperkt tot eenmaal het op het moment dat zij aansprakelijk is gesteld, gefactureerde bedrag.

2.8 De student gaat ermee akkoord dat alle communicatie, waaronder maar niet uitsluitend facturering en verzending van automatische herinneringen, plaatsvindt per e-mail. De verantwoording dat de factuur ook daadwerkelijk per e-mail wordt ontvangen draagt de student. Deze kan zich niet beroepen op mogelijke spamfilters en/of een ongeldig of onjuist e-mailadres voor facturering als mogelijke oorzaken voor het niet hebben ontvangen van een factuur.

3. Procedure en officieel contract

3.1.1 Nadat de student het contactformulier heeft ingevuld of op andere wijze voor het eerst contact heeft opgenomen met Abroad Internships zal Abroad Internships de student voorzien van gedetailleerde informatie m.b.t. de aanmelding.

3.1.2 Student ontvangt een inschrijfformulier, formats van een cv en motivatiebrief plus een checklist met stappenplan waarin kort omschreven staat wat Abroad Internships wel en niet kan betekenen voor de student gedurende de stagebemiddeling.

3.1.3 De informatie die student toegezonden krijgt moet door student worden  beschouwd als een offerte voor een specifieke dienst op verzoek van de student. In deze voorwaarden wordt gewezen op deze algemene voorwaarden en het verzoek deze voorwaarden zeer goed door te nemen.

3.2.1 Eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van het doornemen van deze formulieren en/of condities, kunnen te allen tijde worden gesteld bij Abroad Internships. Dit kan door te e-mailen naar: info@abroad-internships.com of rechtstreeks via een consultant of via het contactformulier op de website.

3.2.2 De student bevestigt dat hij/zij de algemene voorwaarden van Abroad Internships heeft gelezen en begrijpt door het inschrijf materiaal retour te sturen aan Abroad Internships. Student geeft te kennen door de formulieren te verzenden naar Abroad Internships dat hij/zij de algemene voorwaarden aanvaardt, accepteert en ermee instemt.

3.2.3 Student en Abroad Internships hebben bij het retour sturen/ontvangen van de algemene voorwaarden nog geen enkele overeenkomst gesloten naast het accepteren van deze algemene voorwaarden.

3.3 De student draagt de verantwoording voor het correct en naar waarheid invullen van alle formulieren. Wijzigingen kunnen per e-mail worden doorgegeven via info@abroad-internships.com.

3.4 We adviseren dat de student zich niet later dan twee maanden voor de startdatum van de stage inschrijft via www.abroad-internships.com OF anders contact opneemt met Abroad Internships om te kijken of er ook mogelijkheden zijn op kortere termijn. (Let op: houd rekening met visumaanvragen, de betreffende aanvraagprocedure en de benodigde tijd voor de verwerking verschilt per land.) Zie meer informatie onder de paragraaf ‘deadlines’.

3.5.1 Stages van Abroad Internships zijn bedoeld voor studenten die op de startdatum van de stage 18 jaar en ouder zijn.

3.5.2 Studenten die op de startdatum nog geen 18 jaar zijn, hebben toestemming nodig van een ouder of voogd, die persoonlijk contact dient op te nemen met Abroad Internships.  

3.5.3 In geval van 3.5.2 worden alle verdere procedures zoals contracten, betalingen en bevestigingen in overleg met de ouder of voogd doorlopen.

3.5.4 In geval van 3.5.2 dient er ten minste één ouder/voogd te tekenen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Abroad Internships.

3.6 Studenten die zich met vriend/vriendin aanmelden worden als twee losse inschrijvingen behandeld. Abroad Internships kan geen garantie geven dat er een éénzelfde bedrijf kan worden gevonden voor beide studenten. Indien één student wel geplaatst wordt en de ander niet ontvangt de student waar een plaatsing voor is een eindfactuur. Zie artikel 10 voor meer informatie m.b.t. de eindfactuur.

3.7 Studenten die zich inschrijven dienen gedurende de gehele procedure beschikbaar te zijn voor sollicitaties. Deze worden uiteraard in overleg met de student en bedrijf ingepland. De student heeft rekening te houden met tijdsverschillen en dat hij/zij soms een keer in de pauze/lesuur/avond/weekend een Skype gesprek heeft. Vaak kan de student met een docent bespreken dat hij/zij een stage-sollicitatie heeft als een gesprek in een les valt. Vanzelfsprekend doen we ons best een geschikt moment voor beide partijen te vinden.

4. Kwalificatie proces

4.1.1 Het kwalificatieproces is een intern proces van Abroad Internships en hangt af van de kwaliteit en inhoud van het inschrijf materiaal. Onder het inschrijf materiaal behoort het inschrijfformulier, cv en motivatiebrief van de student dat is verzonden naar info@abroad-internships.com.

4.1.2 Abroad Internships behoudt zich het recht voor om referenties op te vragen bij de student en te benaderen om na te gaan of een student over de nodige kwalificaties bezit.

4.1.3 Als selectiecriteria gelden onder andere de gemeenschappelijke beoordelingscriteria op basis van schoolniveau en universiteitsgraad, buitenschoolse activiteiten, stages, werkervaring en ervaring in het buitenland.

4.2 Mocht Abroad Internships van mening zijn dat de student niet beschikt over het vereiste kwaliteitsniveau, dan staakt Abroad Internships de bemiddeling en zal het proces worden beëindigd. Abroad Internships brengt de student hiervan op de hoogte.

4.3.1 Als student wel de kwaliteit heeft maar het inschrijf materiaal niet voldoende, incompleet of niet bruikbaar is, informeert Abroad Internships de student hierover.

4.3.2 Als student zonder problemen door het kwalificatieproces komt wordt de aanmeldingsprocedure voortgezet en stuurt Abroad Internships de aanbetalingsfactuur naar de student. Noch student als Abroad Internships heeft op dit moment enige overeenkomst met elkaar.

4.4.1 Het is Abroad Internships toegestaan om het inschrijf materiaal in het Abroad Internships bedrijfsformat te zetten en (kleine) inhoudelijke aanpassingen door te voeren met het doel om het bemiddelingsproces te verbeteren. Abroad Internships zal dit doorgaans bespreken met student maar is hiertoe niet verplicht.

4.4.2 Wijzigingen en diepgaande controle/feedback van de inschrijf materialen worden door Abroad Internships uitgevoerd ná het voldoen van de aanbetaling zoals vermeld in punt 5 van de algemene voorwaarden. Zie ook paragraaf 6.2.2.

5. Inschrijfkosten

5.1 Op het moment dat Abroad Internships heeft bevestigd dat de student zich heeft gekwalificeerd voor bemiddeling wordt er een e-mail met factuur voor de inschrijfkosten verstuurd naar de student. 

5.2.1 De inschrijfkosten dienen te worden voldaan op het rekeningnummer en ten name van de informatie die op de factuur aangegeven is. Ongeacht voor welk land de student zich inschrijft bedraagt de aanbetaling 235 euro.

5.2.2 Onderdeel van de inschrijfkosten is een bedrag van 35,00 euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn non-refundable.

5.3.1 De inschrijving is voldaan op het moment dat Abroad Internships het gehele bedrag van de inschrijfkosten heeft ontvangen.

5.3.2 Met het voldoen van de inschrijfkosten door student en/of ouder gaat de student akkoord met de samenwerking en bemiddeling van de stage door Abroad Internships.

5.3.3 Met het voldoen van de inschrijfkosten bevestigt de student nogmaals de voorwaarden van Abroad Internships te begrijpen en ermee akkoord te gaan.   

5.3.4 Abroad Internships gaat bij het voldoen van de inschrijfkosten én het ontvangen van alle juiste/correcte inschrijf materialen officieel van start met het bemiddelingsproces. Tevens start vanaf dit moment de deadline van ten minste vier weken voor het vinden van de stage. Meer informatie onder paragraaf ‘Deadline’.

5.4 De inschrijfkosten zullen op de eindfactuur in mindering worden gebracht t.o.v. de vermelde prijzen op de website. Zie meer informatie over het totaalbedrag en de eindfactuur paragraaf 10 ‘eindfactuur’.

6. Deadline

6.1 Op het inschrijfformulier kan de student een deadline aangeven waarin de student Abroad Internships de tijd geeft een stage te vinden.

6.2.1 De deadline moet minstens een periode van 1 kalendermaand omvatten.

6.2.2 De minimale deadline van 1 kalendermaand gaat in op het moment dat Abroad Internships de aanbetaling op zijn bankrekening heeft ontvangen én alle juiste/correcte inschrijf materialen in bezit zijn van Abroad Internships. De inschrijf materialen dienen bij aanvang van de deadline helemaal op orde te zijn.

6.2.3 Indien er een kortere deadline is besproken dan de in de algemene voorwaarden genoemde kalendermaand, zijn de schriftelijke besproken regels van toepassing.

6.3 Een deadline kan voor een langere periode vastgelegd worden. Des te meer ruimte heeft Abroad Internships om een perfect aansluitende stage te vinden.

6.4 De deadline beslaat enkel de tijd dat Abroad Internships heeft om de stage te vinden. Let op dat er bij sommige landen een visumaanvraag ingediend moet worden die ook tijd in beslag neemt.

7. Inschrijfkosten retour

7.1.1 Alleen in het geval Abroad Internships geen stage kan voorstellen aan de student binnen de deadline die de student op het inschrijfformulier heeft gegeven, zullen de inschrijfkosten met aftrek van 35,00 euro administratiekosten worden terugbetaald. Dit geldt niet in geval van deadline korter dan de in artikel 6.2.1 genoemde periode, in dit geval worden de inschrijfkosten nimmer terugbetaald.

7.1.2 Wanneer de student na het overmaken van de inschrijfkosten de bemiddeling stop moet zetten wegens ernstige ziekte of familieomstandigheden zoals het overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad, zal Abroad Internships de inschrijfkosten terugbetalen onder aftrek van 35,00 euro. In beide gevallen zal de student aan Abroad Internships een schriftelijk en officieel bewijs moeten kunnen overleggen, bijvoorbeeld een dokters- of overlijdensverklaring.

7.1.3 In alle andere gevallen dan genoemd in artikel 7.1.1 en 7.1.2 zijn de inschrijfkosten definitief en wordt niet retour betaald.

7.1.4 Indien de school de stage niet goedkeurt gaat Abroad Internships door met het zoeken naar een nieuwe stage. Student dient Abroad Internships een schriftelijke verklaring vanuit de school te overleggen waarom de stage is afgekeurd. Het is Abroad Internships toegestaan contact op te nemen met de desbetreffende docent. De deadline wordt in dit geval voor Abroad Internships uitgesteld met het aantal dagen dat de school de aanvraag in behandeling heeft gehad.

7.1.5 Indien de student de inschrijfkosten retour ontvangt dient de student zijn/haar persoons- en bankdetails binnen 6 weken door te sturen zodat Abroad Internships de betaling kan overboeken.

7.2 Er worden geen kortingen verstrekt als student besluit het bemiddelingsproces te verlengen nadat de deadline verstreken is.

7.3 Wanneer de inschrijfkosten worden geretourneerd zal de student dit binnen 30 dagen terug ontvangen nadat de betaalgegevens zijn ontvangen.

8. Stopzetten/op pauze zetten van de overeenkomst

8.1 Wanneer de student niet binnen maximaal 5 dagen per telefoon of e-mail reageert na het laatste contactmoment vanuit Abroad Internships of voorgesteld stagebedrijf, zal er besproken worden om de overeenkomst stop te zetten. Indien dit gebeurt worden de inschrijfkosten niet retour gestort. Dit geldt ongeacht de gestelde datum van de deadline.

8.2 Indien de student voorafgaand aangeeft dat hij/zij voor een bepaalde periode slecht bereikbaar zal zijn, worden er afspraken gemaakt tussen Abroad Internships en de student om het bemiddelingsproces alsnog goed te laten verlopen. De student dient dit zo spoedig mogelijk en wanneer mogelijk vooraf door te geven aan Abroad Internships. Bijvoorbeeld met vakanties of ziekte. Als student meermaals en zonder gegronde reden niet beschikbaar is voor interviews/sollicitatiegesprekken kan Abroad Internships besluiten de inschrijfkosten niet retour te storten. Student wordt hier vooraf over ingelicht.

8.3 Student dient Abroad Internships op de hoogte te stellen indien de student besluit de overeenkomst eerder dan de gegeven deadline stop te zetten met een andere reden dan genoemd in de Algemene Voorwaarden. Student en Abroad Internships bespreken de verdere stappen samen. De inschrijfkosten worden niet retour gestort en de overeenkomst wordt beëindigd tenzij anders schriftelijk besproken.

8.4 Abroad Internships verwacht inzet en een professionele houding van de student. Abroad Internships behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de student niet op komt dagen/te laat komt op ingeplande sollicitaties of aantoonbaar geen/een slechte motivatie toont. In het geval dat Abroad Internships meer dan ééns te horen krijgt van bedrijven dat er iets schort aan de houding/motivatie van de student zal Abroad Internships contact opnemen met student om verdere stappen te bespreken. Afhankelijk van de situatie behoudt Abroad Internships zich het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder de inschrijfkosten retour te storten.

9. Acceptatiecriteria stage

9.1 Abroad Internships zet zich heel hard in om een geschikte, leerzame en ook een leuke stage te vinden voor een student. Indien een voorgestelde stage ongeschikt is dient de student de redenen hiervan zo duidelijk mogelijk aan te geven bij Abroad Internships. Op basis hiervan kunnen we de student een beter volgend voorstel doen.

9.2 In het dienstverleningspakket is opgenomen maximaal 3 (drie) volledige geschikte stage-aanbiedingen. Deze aanbiedingen zijn sequentieel waardoor de student per aanbieding moet accepteren of afwijzen. Indien meer dan 3 aanbiedingen zijn gewenst dan rekent Abroad Internships 75 euro incl. BTW per 2 additionele aanbiedingen.

9.3 Bij de contractuele voorwaarden betreft het de afspraken die tussen de student en het bedrijf zijn gemaakt en waarvoor Abroad Internships op geen enkele manier de verantwoording draagt. Hieronder vallen ook afspraken die gemaakt zijn over werkuren, vergoedingen, geografische flexibiliteit, stagedoel, gedrag op de werkvloer en mogelijke beëindiging. Abroad Internships heeft het recht om regelmatig te informeren naar de motivatie, het gedrag en de prestaties van de bij het stagebedrijf geplaatste student en om te bemiddelen indien er problemen ontstaan.

9.4 Onder een geschikte stage wordt verstaan dat het bestemmingsland en -stad, het stagebedrijf, de afdeling, de stagetaken en het aantal uren overeenkomen met de wensen en eisen van de student. Onderstaande redenen hebben geen invloed op de geschiktheid van een stage:

- Stagevergoeding - in elke vorm
- De buurt/omgeving van het kantoor
- Reistijd is te lang (een uur reistijd mag verwacht worden)
- Werkzaamheden in het weekend of avonden
- De sector van het bedrijf
- Gebrek aan andere stagiaires in het bedrijf
- Man/vrouw met wie student in sollicitatiegesprek ging was te laat

10. Eindfactuur

10.1.1 Na de schriftelijke bevestiging van student en bedrijf dat de stage en stagiaire geaccepteerd wordt, ontvangt de student de restfactuur ofwel eindfactuur. Deze factuur is opgebouwd uit de totaalprijs van het land (zie https://abroad-internships.nl/tarieven) minus het bedrag van de aanbetaling.

10.1.2 Wanneer de stageplek is vastgelegd door de student – dit kan vóór de officiële goedkeuring van school zijn -  wordt de eindfactuur naar de student toegestuurd. Mocht de stage niet goedgekeurd worden door de school zoekt Abroad Internships alsnog door naar een voor school geschikte plaats.

10.1.3 Indien bij artikel 10.1.2 geen geschikte nieuwe plaats gevonden wordt gaan de voorwaarden in zoals beschreven in artikel 7.

10.2 Tenzij anders overeengekomen tussen student en Abroad Internships, dient de definitieve en complete betaling binnen zeven dagen na verzending van de factuur vanuit Abroad Internships te worden betaald.

10.3.1 In het geval dat het gehele bedrag niet binnen zeven dagen na verzending van de factuur betaald is, volgt een herinnering. Bij de tweede en derde herinnering brengt Abroad Internships een bedrag van 25 euro aan administratiekosten in rekening per herinnering.

10.3.2 Nadat de betalingstermijn van de derde herinnering is verlopen zal Abroad Internships een incassobureau inschakelen. Deze brengt extra kosten met zich mee die wettelijk bepaald zijn en in rekening worden gebracht bij de student.

10.3.3 Abroad Internships zal bij uitblijven van betaling het stagebedrijf waar student een contract heeft getekend inlichten over de gang van zaken. Indien het stagebedrijf besluit n.a.v. deze informatie de stage te beëindigen/annuleren, is de student alsnog het bedrag van de bemiddeling verschuldigd aan Abroad Internships.   

10.4 In het geval dat de student de stage zelf annuleert is 100% van het bedrag verschuldigd. Indien deze nog niet is voldaan brengt Abroad Internships deze alsnog in rekening.

10.5 Als er in samenspraak met de student een nieuwe stagelocatie is gevonden die afwijkt van de stagelocatie op het inschrijfformulier, ontvangt de student de restfactuur van het nieuwe land minus de aanbetaling die de student al voldaan heeft. De kosten van de landen zijn in te zien op: https://abroad-internships.nl/tarieven.

10.6 Als de stage door de student wordt geaccepteerd nadat de deadline op het inschrijfformulier is verstreken, moet de student eveneens de restfactuur betalen. Abroad Internships biedt geen kortingen bij het niet behalen van de deadline.

11. Reisdocumenten

11.1 Het is de verantwoordelijkheid van de student om voor aanvang van de stage de juiste reisdocumenten in het bezit te hebben, zoals een geldig legitimatiebewijs, visum, werkvergunning en bewijs van de juiste vaccinaties. Abroad Internships zal de student indien gewenst informatie verschaffen over vereiste documenten, maar het aanvragen, betalen en het (op tijd) verkrijgen van de documenten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de student.

11.2 Wanneer de student niet in de mogelijkheid is om de reis of delen van de reis te maken of de reis ter plaatse te verlengen door het gebrek aan juiste documenten, zijn alle consequenties de verantwoordelijkheid van de student zelf.

11.3 Abroad Internships is een stagebemiddelingsbureau. Abroad Internships doet zijn best altijd up-to-date te zijn van de laatste visum regelingen van de stage landen. Abroad Internships kan echter niet garanderen altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Student behoort voor de visumaanvraag zich ook in te lezen over de visumaanvraag van zijn/haar stageland op de website van de ambassade/consulaat.

11.4 Bij het niet doorgaan van een geaccepteerde stage wegens het niet kunnen aanvragen van een visum door bedrijf en/of student zal Abroad Internships de restfactuur niet retourneren.

12. Contract bedrijf/student

12.1 Abroad Internships geeft zowel student als stagebedrijf ondersteuning rondom het tekenen van de contracten.  

12.2 Stagecontract wordt getekend door student, stagebedrijf en vaak door school. Abroad Internships is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het contract of eventuele wijzigingen die door bedrijf en/of student besproken zijn.

12.3 Indien er nog wijzigingen in het contract plaatsvinden dient de student Abroad Internships hiervan op de hoogte te stellen.

12.4 Indien er grote veranderingen buiten schuld van student en/of Abroad Internships plaatsvinden zal Abroad Internships met grote spoed en prioriteit op zoek gaan naar een nieuwe stage voor student. In geen geval is er sprake van terugbetaling van een geheel of gedeelte van de facturen. Onder deze veranderingen wordt onder andere verstaan:

- Bedrijf gaat failliet
- Bedrijf besluit onverhoopt de stage te annuleren
- Bedrijf besluit te verhuizen naar een andere stad (land)

12.5 Abroad Internships kan niet aansprakelijk gesteld worden door veranderingen in het contract die worden aangebracht door bedrijf, school of student. Wel probeert Abroad Internships te allen tijde een oplossing te zoeken.

12.6.1 Indien blijkt dat Abroad Internships verkeerde informatie heeft verschaft aan de student kan de student aanspraak maken om de aanbetaling retour te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld als er is doorgegeven dat een stage in de gewenste stad is maar uiteindelijk in een dependance blijkt te zijn buiten de stad. Uiteraard doet Abroad Internships zijn uiterste best dit te voorkomen.

12.6.2 In geval van 12.6.1 dient student Abroad Internships direct na kennisneming op de hoogte te brengen van de verandering/fout.

12.6.3 Abroad Internships krijgt ten minste twee weken de tijd om een nieuwe stage te bemiddelen voor de student alvorens er aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van de aanbetaling.  

12.7 Indien de student na meer dan vier weken na aanvang veranderingen aanbrengt in de stage dan is de student zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende consequenties. Ook is er geen recht meer op enige vorm van restitutie. Tevens wordt de samenwerking tussen student en Abroad Internships na verandering beëindigd. Stel Abroad Internships altijd wel op de hoogte van wijzigingen want Abroad Internships wil de student waar mogelijk altijd helpen.

12.8 Wanneer de student minder dan 4 weken na aanvang van de stage wil wisselen dient dat in overleg gedaan te worden met Abroad Internships en een weloverwogen besluit te zijn. Abroad Internships behoort de kans te krijgen van student – vóór het zoeken naar een nieuwe stage – om met het stagebedrijf en/of school te spreken over de huidige situatie. Abroad Internships raadt ten strengste af om de stage stop te zetten voordat er een nieuwe stage gevonden is. Indien dit toch gebeurd vervalt ieder recht op compensatie vanuit Abroad Internships. Abroad Internships helpt onder bepaalde omstandigheden met het vinden van een nieuwe stage zoals:

- Er wordt een andere taal gesproken dan verwacht
- Er blijken meer stagiaires dan begeleiders
- Er blijkt geïntimideerd of gediscrimineerd te worden

13. Beëindiging contract door het stagebedrijf

13.1 In het geval dat het stagebedrijf het contract tussen het bedrijf en de student beëindigt als gevolg van houding of niveau van de student, dan heeft Abroad Internships geen verdere verplichtingen meer. De contracten evenals de reden voor het ontslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de twee partijen die het contract hebben ondertekend. In dit geval is er geen mogelijkheid tot terugbetalingen vanuit Abroad Internships.

13.2 Wanneer het stagebedrijf het contract voortijdig beëindigt (binnen de eerste 2 weken) tussen het stagebedrijf en de student op grond van interne bedrijfsredenen en niet op grond van het gedrag van de student, zal Abroad Internships zo snel mogelijk een soortgelijke stage proberen te realiseren voor de student. Hieraan zijn voor de student geen extra kosten aan verbonden noch kan Abroad Internships hiervoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden.

13.3 Indien het stagebedrijf besluit het contract te beëindigen of te annuleren door toedoen van student en student wil dat er een nieuw bedrijf gezocht wordt, gaat het bemiddelingsproces opnieuw van start met de daarbij behorende kosten zoals vermeld op de website van Abroad Internships.

14. Service Abroad Internships

14.1 Abroad Internships is een stagebemiddelingsbureau. De prijzen die Abroad Internships handhaaft bestaan enkel en alleen uit het bemiddelen van een stage. Abroad Internships geeft indien gevraagd informatie over overige diensten zoals informatie van het visum, huisvesting, tickets en andere administratieve handelingen. De informatie is een extra service. Student dient zelf ook informatie in te winnen over bijkomende zaken als de visumaanvraag.

14.2.1 In de periode dat Abroad Internships bezig is met de bemiddeling, aanvaardt Abroad Internships geen verantwoordelijkheid voor enige wettelijke consequentie of enige aansprakelijkheid die voortkomt uit de samenwerking met Abroad Internships.

14.2.2 Abroad Internships aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afspraken die tussen de student, school en het stagebedrijf zijn gemaakt en voor de functie als bemiddelaar tussen de deze partijen. Abroad Internships is onder geen beding verantwoordelijk voor de door de student gemaakte kosten.

14.2.3 De contracten met derde partijen, waaronder bijvoorbeeld voorwaarden en betalingen, zijn individuele overeenkomsten tussen de student en de derde partij die op geen enkele wijze zichtbaar zijn voor Abroad Internships en waarvoor Abroad Internships op geen enkele wijze de verantwoording draagt.

14.3 Abroad Internships geeft geen garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend dat er een stage gevonden kan worden voor de student. Ongeveer 97% van de ingeschreven studenten krijgt een stageplaats naar wens.

14.4.1 Abroad Internships kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die ontstaan bij het niet (goed) slagen van de bemiddeling.  

14.4.2 Abroad Internships kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het ontvangen van onjuiste informatie van het stagebedrijf en/of student.  

14.5 Alle klachten met betrekking tot de stage moeten direct worden gemeld aan Abroad Internships. Abroad Internships zal klachten met grote prioriteit opnemen en daarnaar handelen volgens deze algemene voorwaarden.

14.6 In het geval dat de student het werk van Abroad Internships belemmert door het verstrekken van onjuiste informatie, het doelbewust verstoren van de tenuitvoerlegging van een programma of het bereiken van het nagestreefde doel binnen het daarvoor beschreven tijdsbestek, kunnen hiervoor extra kosten op de totaalfactuur worden berekend. De hoogte van deze extra kosten wordt bepaald door Abroad Internships.  

14.8. Mocht de aanvrager de verstrekte contactgegevens van (potentiële) stagebedrijven gebruiken voor eigen gewin of delen met derden (andere personen of organisaties), heeft Abroad Internships het recht de kosten van een volledige stagebemiddeling alsook de kosten van de geleden schade door te berekenen aan de student.

14.9 Abroad Internships heeft een schadebeperking die niet hoger kan zijn dan de tarieven die Abroad Internships hanteert voor de bemiddeling. 

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.abroad-internships.nl. De privacy statement is altijd online in te zien en/of op te vragen op onze website of via info@abroad-internships.com.