alttext

Algemene voorwaarden

1. Omschrijvingen

1.1 De student: de klant (opdrachtgever) of de persoon voor wie de bemiddeling is gedaan, de persoon die de voorwaarden heeft geaccepteerd door het inschrijfformulier terug te sturen naar Abroad Internships. De definitie heeft niets te maken met de officiële status en refereert altijd aan een enkel persoon. De student gaat ermee akkoord dat communicatie, facturering en verzending van automatische herinneringen plaatsvindt per e-mail. De verantwoording, dat de factuur ook daadwerkelijk per e-mail wordt ontvangen, draagt de student. Deze kan zich niet beroepen op mogelijke spamfilters en/of een ongeldig of onjuist e-mailadres voor facturering als mogelijke oorzaken voor het niet hebben ontvangen van een factuur.

1.2 Stagebedrijf: elk erkend stagebedrijf, waarmee Abroad Internships contact heeft gehad met de intentie een stageplek te realiseren voor studenten binnen het bedrijf. Bij de contractuele voorwaarden betreft het de afspraken die tussen de student en het bedrijf zijn gemaakt en waarvoor Abroad Internships op geen enkele manier de verantwoording draagt. Hieronder vallen ook afspraken die gemaakt zijn over werkuren, vergoedingen, geografische flexibiliteit, stagedoel, gedrag op de werkvloer en mogelijke beëindiging. Abroad Internships heeft het recht om regelmatig te informeren naar de motivatie, het gedrag en de prestaties van de bij het stagebedrijf geplaatste student en om te bemiddelen indien er problemen ontstaan.

1.3 Abroad Internships: de consultant en de bemiddelingsorganisatie tussen de student en het bedrijf die advies, informatie en bemiddeling biedt met als doel contracten te realiseren tussen de student en de aanbieder van de stageplaats, waarmee beide partijen, de student en het stagebedrijf, zich akkoord verklaren.

1.4 Externe organisaties: andere service-aanbieders wereldwijd die aanvullende of primaire services aan Abroad Internships leveren. Hieronder vallen aanbieders van accommodatie, reisbureaus en alle andere bedrijven waarmee de student een overeenkomst aangaat om een stage via Abroad Internships te realiseren. De contractuele voorwaarden, waaronder betalingen en andere zaken, zijn individuele overeenkomsten tussen de student en de externe organisatie die op geen enkele wijze zichtbaar zijn voor Abroad Internships en waarvoor Abroad Internships op geen enkele wijze de verantwoording draagt.

2. Algemeen

2.1 Abroad Internships v.o.f. (hierna te noemen: “Abroad Internships”) en de persoon die de overeenkomst aangaat (hierna te noemen: “student”) gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden en de prijzen op de website (www.abroad-internships.com). Onze algemene servicevoorwaarden en de prijslijsten zijn geldig en exclusief. Mocht de student vorderingen of claims indienen die in strijd zijn met de algemene voorwaarden of hiervan afwijken, worden deze niet in behandeling genomen, zolang beide partijen dit niet schriftelijk hebben bevestigd.

2.2 Abroad Internships kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor extra kosten die een student moet betalen aan externe organisaties. Abroad Internships neemt geen claims in behandeling betreffende kortingen of betalingen, indien de student gebruikmaakt van externe organisaties of deze van informatie voorziet, omdat zij geen deel uitmaken van hun diensten zoals bedoeld in 1.4 en 1.3. Hieronder valt ook informatie over visa, of andere informatie die de student zelf heeft ingewonnen. Hieronder vallen eveneens betalingen voor vervoer, het verzamelen van informatie, etc.

2.3 Onder geen beding worden er betalingen verricht aan studenten, die vervoer of accommodatie hebben geregeld alvorens een officiële bevestiging te ontvangen van Abroad Internships, dat de betreffende student is aangenomen is de stad van keuze. Dit is een individueel besluit van de student die zo uitsluitend zelf de verantwoording draagt voor alle financiële consequenties die verbonden zijn aan het vervroegd boeken van externe organisaties alvorens een bevestiging te hebben ontvangen over de locatie en het stageprogramma.

2.4 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.abroad-internships.nl

3. Procedure en officieel contract

3.1 Nadat de student het contactformulier heeft ingevuld op de website voorzien van naam, e-mailadres, telefoonnummer en Skypenaam, zal Abroad Internships een telefonische reactie of een reactie per e-mail sturen en het gedetailleerde inschrijfformulier doorsturen aan de student evenals alle andere documentatie die de student nodig heeft bij de introductie. Dit moet worden beschouwd als een offerte voor een specifieke dienst op verzoek van de student in het contactformulier.

3.2 De student accepteert de samenwerking door het inschrijfformulier ingevuld terug te sturen naar info@abroad-internships.com. Door op de verzendknop in het e-mailprogramma te klikken wordt de overeenkomst verzonden en geaccepteerd door Abroad Internships.

3.3 De student bevestigt dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en instemt met alle bepalingen van de voorwaarden, voordat hij deze officieel aanvaardt. Eventuele vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden, kunnen per e-mail worden gesteld via info@abroad-internships.com.

3.4 De student draagt de verantwoording voor het correct en naar waarheid invullen van alle formulieren. Wijzigingen kunnen per e-mail worden doorgegeven via info@abroad-internships.com.

3.5 We adviseren dat de student zich niet later dan twee maanden voor de startdatum van de stage inschrijft via www.abroad-internships.com OF anders contact opneemt met Abroad Internships om te kijken of er ook mogelijkheden zijn op kortere termijn. (Let op: houd rekening met visumaanvragen, de betreffende aanvraagprocedure en de benodigde tijd voor de verwerking verschilt per land.)

3.6 Stages van Abroad Internships zijn bedoeld voor studenten die op de stardatum van de stage 18 jaar en ouder zijn. Studenten die op de startdatum nog geen 18 jaar zijn, hebben toestemming nodig van een ouder of voogd, die persoonlijk contact dient op te nemen met Abroad Internships. In dit geval worden alle verdere procedures zoals contracten, betalingen en bevestigingen in overleg met de ouder of voogd doorlopen.

4. Kwalificatie proces

4.1 Het kwalificatie proces is een intern proces van Abroad Internships en hangt af van de kwaliteit en inhoud van het inschrijfformulier en het inschrijfmateriaal (cv, motivatiebrief en mogelijke referenties) van de student dat is verzonden naar info@abroad-internships.com. Als selectiecriteria gelden de gemeenschappelijke beoordelingscriteria op basis van schoolniveau en universiteitsgraad, buitenschoolse activiteiten, stages, werkervaring en ervaring in het buitenland. Als het inschrijfmateriaal niet voldoende, incompleet of niet bruikbaar is, zal Abroad Internships de student hierover informeren. Waar mogelijk, zullen beide partijen samen het materiaal verbeteren. Het is Abroad Internships ook toegestaan om de informatie in het bedrijfsformat te zetten en kleine aanpassingen te doen. Mocht de student het vereiste kwaliteitsniveau niet hebben, dan staakt Abroad Internships de bemiddeling en zal het proces worden beëindigd. Beide partijen hebben dan geen verantwoordelijkheden meer.

5. Aanbetaling

5.1 Op het moment dat Abroad Internships heeft bevestigd dat de student zich kwalificeert voor bemiddeling, dient de student een aanbetaling te doen van 235 euro en over te maken naar het op de factuur aangegeven rekeningnummer. De factuur wordt per e-mail verstuurd zodra het inschrijfformulier tezamen met de cv en de motivatiebrief van de student binnen is. De aanbetaling is de officiële handtekening dat Abroad Internships zal beginnen met de bemiddeling en de student akkoord gaat met de samenwerking. De aanbetaling zal uiteindelijk op de totaalfactuur in mindering worden gebracht als de student en het stagebedrijf akkoord hebben gegeven aan de stage.

5.2 Als Abroad Internships geen stage kan realiseren voor de student voor de op het inschrijfformulier vermelde deadline, zal de aanbetaling met aftrek van 35 euro worden terugbetaald. Deze terugbetaling vindt niet plaats als de student, na het bieden van drie passende stagemogelijkheden die voldoen aan de eisen die de student in het inschrijfformulier en in de correspondentie per e-mail naar voren heeft laten komen, besluit niet verder te gaan. In het geval dat de student zich terugtrekt om persoonlijke redenen, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Wanneer de student niet tijdig (binnen maximaal 5 dagen na het laatste contactmoment) reageert op e-mails of telefoongesprekken om de stage te realiseren, zal de aanbetaling niet terug worden betaald. Wanneer een student een bepaalde periode slecht bereikbaar is, kan de student dit doorgeven aan Abroad Internships. Ook wanneer er geen stage is gevonden door Abroad Internships en Abroad Internships contact probeert te krijgen om de aanbetaling terug te kunnen storten, dient de student binnen 6 weken alle benodigde informatie door te geven, opdat Abroad Internships het bedrag kan overmaken.

5.2.1 Wanneer de vermelde deadline Abroad Internships minder dan 4 weken de tijd geeft om een stage te realiseren, dan zal de aanbetaling niet terug worden betaald als er geen geschikte stageplek is gevonden.

5.2.2 Het is mogelijk de eerste gevonden stageplaats af te wijzen, waarna er wordt doorgezocht naar een tweede bedrijf voor de student. Indien de eerste aangeboden stage voldeed aan de gestelde eisen zal, nadat de zoektocht naar het tweede bedrijf wordt gestart, het totale bedrag van de aanbetaling niet meer worden vergoed.

5.3 Wanneer de student na het doen van de aanbetaling de bemiddeling stop moet zetten wegens ziekte of familieomstandigheden (overlijden familielid in de 1e of 2e graad), dan zal Abroad Internships de aanbetaling terugbetalen onder aftrek van 35 euro. In beide gevallen zal de student aan Abroad Internships een schriftelijk bewijs moeten overleggen. Abroad Internships behoudt zich het recht voor te beoordelen, of het document voldoende is en een geldige reden vormt. Uitschrijving omdat de student van mening is veranderd of zijn studie(punten) niet behaalt, wordt gezien als geen geldige reden voor terugvordering van de aanbetaling.

5.4 Wanneer het bedrijf concrete interesse in de desbetreffende student of afgestudeerde toont en de student/afgestudeerde afgewezen wordt op basis van de inhoud van zijn portfolio en/of onvoldoende beheersing van de Engelse taal, dan krijgt de student de aanbetaling niet terugbetaald. Abroad Internships heeft namelijk tijd en moeite gestoken in de aanvraag en heeft noch invloed op de inhoud van de portfolio van de kandidaat noch op de beheersing van de Engelse taal van de kandidaat.

5.5 Wanneer de student na het doen van de aanbetaling de bemiddeling stopzet om een andere dan de in paragraaf 5.2 en 5.3 genoemde redenen, zal Abroad Internships hiervan op de hoogte moeten worden gesteld door de student om verdere stappen te bespreken. Abroad Internships heeft het recht om de aanbetaling in te houden en het contract te beëindigen.

5.6 Wanneer de student het aanbod van het eerste bedrijf afwijst en het bedrijf wel voldoet aan de gestelde eisen, dan houdt Abroad Internships de aanbetaling in. Indien de student dit verzoekt, gaat Abroad Internships op zoek naar een nieuwe stage. De aanbetaling hoeft niet opnieuw te worden verricht, maar wordt op dat moment al wel ingehouden.

5.7 Wanneer de student de stage accepteert na het verstrijken van de deadline die in het inschrijfformulier stond vermeld, wordt de aanbetaling niet terugbetaald en kan er ook geen korting worden verstrekt.

5.8 Er kan niet worden geëist dat de stage betaald is. Wanneer Abroad Internships een passende stage vindt die op grond van het ontbreken van een stagevergoeding wordt afgewezen, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

5.8.1  De aanbetaling wordt niet terug betaald als de reistijd te lang is. We houden rekening met de gegeven stad/land van de inschrijving en een reistijd van maximaal 60 minuten naar het stageadres. Rekend houdend met goede bereikbaarheid. 

5.9 Een onderdeel van de aanbetaling is een non-refundable administratiebedrag van 35 euro. 

6. Laatste betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, dient de definitieve betaling (afgesproken tarief verminderd met de aanbetaling) van de prijs voor de stagelocatie, zoals staat vermeld op www.abroad-internships.com, binnen tien dagen na verzending van de factuur vanuit Abroad Internships te worden betaald.

6.1.1 De totaalfactuur zal worden verstuurd op het moment dat de student en het stagebedrijf akkoordgaan met de stage. Hiervan zal een bevestiging per e-mail worden gestuurd.

6.2 In het geval dat het uiteindelijke bedrag niet binnen tien dagen na verzending van de factuur vanuit Abroad Internships betaald is, heeft Abroad Internships het recht per keer 12 euro aan herinneringskosten in rekening te brengen. Na de derde herinnering heeft Abroad Internships het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, waarna beide partijen geen verantwoordelijkheden meer jegens elkaar hebben. Indien de student na de derde herinnering nog niet heeft betaald, maar de contracten ondertekend werden, heeft Abroad Internships het recht om een incassobureau in te schakelen voor het innen van het bedrag van de totaalfactuur. De extra kosten zijn voor rekening van de student. Abroad Internships staat bij het uitblijven van betaling altijd in het recht om de stage te annuleren.

6.3 In het geval dat de student na het voldoen van de totaalfactuur en voor aanvang van de stage heeft besloten de stage te annuleren als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid, zal Abroad Internships zal de totaalfactuur onder aftrek van de aanbetaling aan de student terugbetalen. In beide gevallen dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd aan Abroad Internships. Abroad Internships behoudt zich het recht voor te beoordelen, of het document voldoende is.

6.3.3 In het geval dat de student na het voldoen van de totaalfactuur en voor aanvang van de stage heeft besloten de stage te annuleren als gevolg van andere oorzaken is het aan Abroad Internships om te beoordelen of dit een geldige reden is.

6.4 Als er in samenspraak met de student een nieuwe stagelocatie is gevonden die afwijkt van de stagelocatie op het inschrijfformulier, ontvangt de student een totaalfactuur, waarop het bedrag van de aanbetaling in mindering is gebracht.

6.5 Als de stage door de student wordt geaccepteerd nadat de deadline op het inschrijfformulier is verstreken, moet de student eveneens de totaalfactuur betalen, waarop het bedrag van de aanbetaling in mindering is gebracht.

7. Reisdocumenten

7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de student om voor aanvang van de stage de juiste reisdocumenten in het bezit te hebben, zoals een geldig legitimatiebewijs, visum, werkvergunning en bewijs van de juiste vaccinaties. Abroad Internships zal de student informeren over alle vereiste documenten, maar het aanvragen, betalen en verkrijgen van de documenten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de student.

7.2 Wanneer de student niet in de mogelijkheid is om de reis of delen van de reis te maken door het gebrek aan juiste documenten, zijn alle consequenties de verantwoordelijkheid van de student zelf.

8. Veranderingen aan de stage door de student wanneer de stage is begonnen.

8.1 De student heeft het recht om kleine veranderingen in de stageomschrijving aan te brengen en deze met de stagebegeleider te bespreken bij aanvang van de stage.

8.2 Onder kleine veranderingen wordt verstaan: veranderingen met betrekking tot start-/einddatum van de stage, functie binnen het bedrijf, onderwerp van het onderzoek, etc. die tijdens de stage kunnen plaatsvinden. Kleine veranderingen verplichten de student wel in hetzelfde bedrijf en op dezelfde locatie te blijven. De afspraken moeten direct aan Abroad Internships gecommuniceerd worden en hebben geen financiële consequenties voor de partijen.

8.3 Onder grote veranderingen wordt verstaan: het veranderen van locatie, van bedrijf of het annuleren van de stage na aanvang van de stage en nadat de student akkoord is gegaan met de stage via Abroad Internships. De student is verplicht het contract te beëindigen tussen de student zelf en het stagebedrijf.

8.3.1 Grote veranderingen (zie 8.3) die in de eerste vier weken van de stage worden aangebracht als gevolg van onjuist verstrekte informatie door Abroad Internships jegens de student, kunnen leiden tot terugbetaling van de aanbetaling. Hieronder vallen stagebeschrijving, locatie, bedrijf en andere zaken. Het is aan Abroad Internships om te beslissen of de reden voor het aanbrengen van een grote verandering is gebaseerd op de waarheid. Wanneer een grote verandering na de eerste vier weken van de stage wordt aangebracht als gevolg van onjuist verstrekte informatie door Abroad Internships jegens de student, zal Abroad Internships op zoek gaan naar een nieuwe stageplek voor de student. Abroad Internships heeft hier maximaal twee weken voor nodig. Mocht Abroad Internships binnen die twee weken géén alternatief voor de student hebben gevonden heeft de student het recht de samenwerking met Abroad Internships stop te zetten en de aanbetaling terug te verlangen. Wanneer de alternatieve stageplek een hogere prijs heeft, zal de student het verschil moeten bijbetalen. Wanneer de alternatieve stageplek een lagere prijs heeft, zal Abroad Internships het verschil in prijs niet terugbetalen.

8.3.2 Wanneer de student na meer dan vier weken na aanvang van de stage een grote verandering (zie 8.3) aanbrengt, dan is de student zelf verantwoordelijk voor alle consequenties en wordt de samenwerking tussen Abroad Internships en de student beschouwd als beëindigd. In dat geval heeft geen enkele partij verantwoordelijkheden jegens elkaar en heeft de student geen recht op restitutie van de betalingen.

8.3.3 Wanneer de student na meer dan vier weken na aanvang van de stage een grote verandering (zie 8.3) aanbrengt, dan heeft Abroad Internships 2 weken de tijd om een nieuwe stageplek te realiseren die aansluit bij de wensen van de student. De student kan de bemiddelingskosten niet verhalen op Abroad Internships.

8.4 Wanneer de student de stage moet annuleren als gevolg van ziekte of het overlijden van een eerstegraads familielid, is dit gedurende de gehele stageperiode mogelijk. Abroad Internships zal dan de aanbetaling terugbetalen. In beide gevallen dient een schriftelijk bewijs van de status te worden overlegd aan Abroad Internships. Verder heeft Abroad Internships het recht om te beoordelen of het document een geldige reden vormt om de stage stop te zetten. Het is aan de student om dan het contract met het stagebedrijf te verbreken.

9. Beëindiging door het stagebedrijf zelf

9.1 In het geval dat het stagebedrijf het contract tussen het bedrijf en de student beëindigt als gevolg van misdraging van de student, dan heeft Abroad Internships geen verdere verplichtingen meer, aangezien de contracten evenals de reden voor het ontslag slechts onder de verantwoordelijkheid van de twee partijen vallen die het contract hebben ondertekend. In dit geval is er geen mogelijkheid tot terugbetalingen vanuit Abroad Internships.

9.2 Wanneer het stagebedrijf het contract voortijdig beëindigt tussen het stagebedrijf en de student op grond van interne bedrijfsredenen en niet op grond van het gedrag van de student, zal Abroad Internships zo snel mogelijk een soortgelijke stage proberen te realiseren voor de student. Hieraan zijn voor de student geen extra kosten aan verbonden.

10. Service Abroad Internships

10.1 In de periode dat Abroad Internships bezig is met de bemiddeling, aanvaardt Abroad Internships geen verantwoordelijkheid voor enige wettelijke consequentie of enige aansprakelijkheid die voortkomt uit de samenwerking met Abroad Internships. Abroad Internships aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de afspraken die tussen de student en het stagebedrijf zijn gemaakt en voor de functie als bemiddelaar tussen de twee partijen. Abroad Internships is onder geen beding verantwoordelijk voor door de student gemaakte kosten.

10.2 Abroad Internships geeft geen garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, dat wanneer het inschrijfformulier is ingevuld hier altijd een stage uit voortkomt. Ongeveer 90% van de ingeschreven studenten krijgt een goede stageplek, maar een garantie is er niet. In het geval dat de bemiddeling niet slaagt, wordt paragraaf 5.2 van kracht. In het geval dat Abroad Internships onjuiste informatie vanuit het stagebedrijf ontvangt, is Abroad Internships niet verantwoordelijk voor betalingen volgens 8.3.1. De implementatie van elk deel van de overeenkomst is voor het risico van de student en ook de uitgaven komen ten laste van de student. In het geval dat er zich problemen voordoen, biedt Abroad Internships gratis bemiddeling aan.

10.3 Alle klachten met betrekking tot de stage moeten direct worden gemeld aan Abroad Internships. Abroad Internships zal deze klachten in de juiste categorie indelen (zoals 8.1 t/m 8.4 of 9.1 en 9.2).

10.4 In het geval dat de student het werk van Abroad Internships belemmert door het verstrekken van onjuiste informatie, het doelbewust verstoren van de tenuitvoerlegging van een programma of het bereiken van het nagestreefde doel binnen het daarvoor beschreven tijdsbestek (zoals beschreven in 5.2), kunnen hiervoor extra kosten op de totaalfactuur worden berekend. De hoogte van deze extra kosten wordt bepaald door Abroad Internships.

10.4.1 In het geval dat een stage niet wordt geaccepteerd door de opleiding van de student door het niet juist/tijdig communiceren van de stageplek en de samenwerking met Abroad Internships zal de student geen recht hebben op een restitutie.  

10.5. Mocht de aanvrager de verstrekte contactgegevens van potentiële stagebedrijven gebruiken voor eigen gewin (door bijvoorbeeld buiten Abroad Internships om afspraken te maken over een stage) of delen met derden (andere personen of organisaties), heeft Abroad Internships het recht aan de klant de kosten van een volledige stagebemiddeling alsook de kosten van de geleden imagoschade door te berekenen.

10.6 Abroad Internship heeft bij toestemming van het gebruiken van foto's via Social Media ook het recht deze in te zetten voor ander promotie doeleinden, offline en online.

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.abroad-internships.nl